Συστήματα Access Control

 
Πρόκειται για συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δηλαδή ηλεκτρονικές συσκευές, σχεδιασμένες ώστε να επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο σε άτομα που διαθέτουν το σωστό “κλειδί”, το οποίο αντιστοιχεί σε κάποιο κωδικό ή κάρτα. Συγκεκριμένα είναι μια δομή δεδομένων που περιλαμβάνει αντιστοιχίσεις δικαιωμάτων σε κατηγορίες χρηστών. Έτσι, όταν ένας χρήστης προσπαθήσει να εκτελέσει κάποια εργασία πάνω σε ένα αντικείμενο, τότε το σύστημα ελέγχει την Access Control List, του αντικειμένου για να διαπιστώσει εάν πράγματι ο συγκεκριμένος χρήστης διαθέτει τα απαραίτητα δικαιώματα. Εάν τα διαθέτει, τότε εκτελείται.

Σε αντίθετη περίπτωση, η εργασία απορρίπτεται από το σύστημα.

Αποτελείται από: Controllers - ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ - ΚΑΡΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΕΣ - ΚΥΠΡΙ